Kharidar Math Science Question 2076

Are You searching kharidar science math old question ? We have presented Kharidar science math question & Important Question .

No photo description available.
No photo description available.
No photo description available.
No photo description available.
No photo description available.
No photo description available.
No photo description available.

kharidar
kharidar
No photo description available.
No photo description available.

Image may contain: text that says 'कलको २०० लाग्दछ त्यसपश्चात हरक थप १ लागदछ भने मा कल साकिएला कल ३६) रामले ट्याक्सीलाई रु ५०० तिरयोँ शुरु मिटर १० र त्यसपश्चात हरेक १०० मुल्य रु ५ का भने रामले कती दुरी ट्याक्सीमा तय ?? -शाही राजा किमी ३७) वाटका १० वटा चिम प्रात दिन १० दरले ३० दिन सम्म प्रात रु ५、 भने तिनुं ?? ९०० ३द) 义 मिटर अफिसको कोठामा 50 सेमी चौडा कार्पेट लगाँउदा रु ३६०० लाग्दछ प्र्तामटर कारपेटको मुल्य छ भने कोठाको मिटर ३९) ्याद कुनै पुरा सतहको क्षेत्रफल २१६ वर्ग मिटर छ, भने आयतन ?? २१६ घर्नामदर'
Image may contain: text that says '२०७५ सालमा गणितमा सोधिएका प्रश्नउत्तर २६) एउटा प्रिन्टरको सुरुवाती मुल्य २५०००० छ, याद सो मुत्य २० प्रातशत प्रात वर्ष भने २५६०० कात वर्ष कुने २७) रामले कुनै सामान रु २७६ मा वेच्दा ૪ प्रातशत घाटा हुन्छ ्याद उसले सो सामान रु मा कती प्रतशत वा नोक्सान होला ?? -शाही राजा २૬) एउटा घाडको अकित मुल्यमा २० प्रतशत छुट दिई १३ भ्याट साहत घाडको रू ९०४ भने सो अकित कात होला २९) याद R ले छ्ुट, P ले अकित मूत्य, c ले विक्रय मूत्यलाई जनाउदछन भने वास्तावक छुट निकालने हो OR%=R/P*100'
Image may contain: text that says 'याद ၇ ले र ले वाटोको लाई जनाउदछन भते उक्त आयताकार चौरका तिरका के રr(p+q-၃r) ૪१) २० मध्य मुल्य १६ छ. याद हरेक संख्यालाई ३ ले गुणन गर्दा नयाँ मध्य मुल्य कात होला ?? ४२) श्रेणीमा २५, वारम्वारताको योगफल u+a र वारम्वारता मृल्यका गुणनफलको योग १३४५+२६ हुन्छ भने a को मान कती हुन्छ ?? ©-शाही ४३) जम्लामा २०१५ मा स्याउ ৬০০ टन फल्यो भने चित्र अनुसार धान कती टन २९००० टन ४४) एउटा १०० वटा इदटा एउटा ठॉँउवाट अको ठाँउमा लैजान १ घण्टा ्याद विहानको वजे सुरु गरेर १००० ईट्टा कात वजे काम सक्ला'

Dharmendra Sahi

hamrogyan daily updated on loksewa study material . its very helpful who prepare kharidar question.


What is the Minimum Qualification to apply for Kharidar Vacancy?

According to Kharidar Vacancy Notice, the minimum educational qualification to apply on the vacancy of Kharidar is SLC/SEE pass.

Applicant should have the following minimum qualification: –
1. Nepal Law Service, Administration Service, and Nepal Parliament Service: SLC/SEE or equivalent pass from the verified institution.

Any candidate who is a citizen of Nepal between 18 to 35 years having minimum qualification for the vacant post can apply. Though, the age limit for women and handicap person is between 18 to 40 years.Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!